Welke scholen vormen samen MERK?

De gemeentelijke scholen van Mortsel, Edegem en Kontich vormen samen met Ritmica, een onafhankelijke school voor buitengewoon onderwijs, de scholengemeenschap Merkpunt.

Enkele medewerkers werken voor onze scholengemeenschap

 • Liesbeth Gregoir , de MERKpunt-zorgcoördinator ,

 • Kris Derycker, de administratieve stafmedewerker,

De schooldirecties komen maandelijks samen.

De zorg- en ICT-coördinatoren zien elkaar geregeld zodat ervaringen vlot kunnen uitgewisseld worden.

Visie

Meerwaarde

De scholengemeenschap is een meerwaarde voor de deelnemers omdat volgende effecten mogen verwacht worden:

 • meer efficiëntie

 • kwaliteitsverhoging

 • specialisatie

 • gezamenlijke draagkracht

 • professionaliteit van leerkrachten en directeurs verhoogt (o.a. door coaching en intervisie)

De verscheidenheid van de scholen binnen onze scholengemeenschap is een meerwaarde voor de scholengemeenschap.

Expertisecentrum

De scholengemeenschap evolueert naar een expertisecentrum.

 • Het wordt het meest nabije netwerk dat vragen beantwoordt van individuele scholen. ( vragen rond zorg, wetgeving, pedagogie, …)

 • Het wordt een tussenniveau tussen begeleidingsdiensten, ruimere netwerken, samenwerkingsverbanden, nascholing en de kennis die in de eigen school aanwezig is.

 • De inhoud van de expertise wordt opgebouwd vanuit:

  • De doelen die men vooropstelt.

  • De acties die opgezet worden.

  • De noden.

  • Nieuwe pedagogische en wetenschappelijke bevindingen.

 • Pedagogische thema’s worden in gemeenschappelijk overleg verder uitgewerkt.

Innovatie

De scholengemeenschap streeft naar innovatie, door nieuwe ontwikkelingen in een eerste fase te verkennen binnen het expertisecentrum van de scholengemeenschap. (nieuwe wetenschappelijke bevindingen, projecten en subsidies)

Op maat met respect voor autonomie

 • De scholengemeenschap vertrekt vanuit de behoefte die er leeft bij de partners naast de verplichtingen die opgelegd zijn door de regelgeving.

 • De scholengemeenschap waakt dus over het behoud van de autonomie van de verschillende scholen. Elke school moet een pedagogische en een didactische identiteit blijven.

 • De scholengemeenschap houdt rekening met de draagkracht van de partners.

Gezamenlijk personeelsbeleid

De scholengemeenschap stippelt een gemeenschappelijk personeelsbeleid uit.

De scholengemeenschap

 • voert een doordacht aanwervingsbeleid

 • motiveert haar personeel

 • zorgt voor de ontwikkeling van deskundigheid door vorming.

Betrokkenheid schoolbesturen

Het structureel overleg met de afgevaardigde schoolbesturen in het beheerscomité zorgt voor visieontwikkeling rond onderwijsmateries. Ze leren er van elkaar en praten over goed voorbereide voorstellen waarover de verschillende schooldirecties al tot een akkoord kwamen.

De scholen van scholengemeenschap MERK

Mortsel

Edegem

 • Andreas Vesalius: Gemeentelijke basisschool, Gemeenteplein 3, Edegem

Ritmica (onafhankelijke school voor buitengewoon onderwijs)

Kontich

Ondersteuningsnetwerk OKOplus