Schoolgeld

Maximumfactuur

Dit schooljaar 2023- 2024 gelden volgende tarieven die de school mag aanrekenen aan ouders voor extra activiteiten zoals uitstappen. Voor de kleuters is het plafond 55 euro per jaar. Voor kinderen in de lagere afdeling 105 euro. Als de index stijgt, wordt dat bedrag volgend schooljaar verhoogd.

Andreas Vesalius kiest er voor om het maximum te vragen dat wettelijk toegestaan wordt. Om alle activiteiten te betalen die de school inricht, legt de school een deel bij uit de werkingsmiddelen. Op de factuur zal je soms hogere uitgaven zien dan wat je als ouder uiteindelijk zelf moet betalen.
Het schoolgeld mag echter nooit een hindernis zijn voor de kinderen om al dan niet deel te nemen. De ouderraad heeft hiervoor een sociaal fonds. Hiermee ondersteunt ze indien nodig het gezin financieel. Dit gebeurt anoniem in overleg met de directie.  INFO

Schoolgeld tabel

Leeftijdsgebonden en …

In het nieuwe systeem wordt de maximumfactuur in het kleuteronderwijs voortaan niet meer gekoppeld aan de leeftijd van het kind. Voor  alle kleuters wordt het plafond opgetrokken tot 55 euro.


… geïndexeerd

Daarnaast worden alle bedragen, dus ook in het lager onderwijs, voortaan jaarlijks aangepast op basis van de gezondheidsindex van de maand maart van het kalenderjaar waarin het schooljaar begint.
Op die manier hebben schoolbesturen enkele maanden de tijd om de nodige aanpassingen voor te bereiden. De berekening gebeurt aan de hand van een formule waarbij de bedragen worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf.

Wat zit er in de maximumfactuur en wat niet?

Binnen de maximumfactuur

Alle kosten die verbonden zijn aan het pedagogisch project van de school en waarvan de school vindt dat ze bijdragen tot het behalen van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen:

Buiten de maximumfactuur:

Bron: Klasse voor leerkrachten

Meer info: Site van het Vlaams Onderwijs

Laatste aanpassing: 7/09/2021