Inschrijvingen lagere afdeling

Voor 2022 – 2023 EERST AANMELDEN via het digitaal aanmeldingssysteem (website beschikbaar vanaf 1 februari), daarna volgt pas de definitieve inschrijving op basis van de toegewezen ‘tickets’.

Hoe aanmelden?

 • Van maandag 9 januari 2023 tot/met 27 januari 2023 mogen kinderen van personeel én kinderen behorende tot eenzelfde leefeenheid* van reeds ingeschreven kinderen, aanmelden. (klik hier)
  (LET OP !! Voorrangsregeling: niet aangemeld vóór 27 januari voorrangsregel vervalt en je meldt aan als alle anderen)
  (
  *leefeenheid: kinderen wonenden onder hetzelfde dak: broers en zussen, nieuw samengestelde gezinnen, …)

 • 28 febr.'23 tot en met 21 maart '23: nieuwe leerlingen melden aan via de website: (klik hier)

  • het tijdstip van aanmelden heeft GEEN invloed op het al dan niet toekennen van een plaats

  • als ouder kies je in welke scholen je wil aanmelden

  • als ouder bepaal je de schoolvolgorde: op 1 de school die het meest je voorkeur geniet, enzoverder

  • je kan alleen een plaats toegewezen krijgen in een school die je aanduidt als daar plaats is: je kan 1 tot 8 scholen opgeven

 • Criteria bij bepalen van de volgorde wie een ticket krijgt voor een school van uw keuze:

   • eerst op basis van afstand,

   • vervolgens op basis van schoolkeuze (eerste, tweede, derde, … keuze)

   • bij ex aequo’s (zelfde afstand, zelfde schoolkeuze) wordt toeval toegepast (de computer kiest at random)

 • 24 april'23 tot 15 mei'23: ONLINE INSCHRIJVEN als je een ticket krijgt voor onze school.
  Daarna kom je tijdens de schooluren
  met het KidsID de inschrijvingsdocumenten ondertekenen.

   • je ticket wordt omgezet in een definitieve inschrijving (de volgorde heeft geen invloed: iedereen met een ticket heeft een plaats)

   • MEEBRENGEN: KidsID (als je dit hebt) of ander officieel document van het kind

   • LET OP: als je niet met je ticket naar de toegewezen school gaat vóór 15 mei, vervalt het ticket en wordt de gereserveerde plaats vrijgegeven voor kinderen op de wachtlijst.

 • LET OP: als je in 2 scholen inschrijft, overschrijft de laatste inschrijving automatisch de vorige via Discimus, het Vlaams administratief controleplatform voor onderwijs. Zodra dit gebeurt, vervallen al je rechten in de school waar je eerst ingeschreven was.

Algemene capaciteit lager

Capaciteit lagere school schooljaar 2023 – 2024: per klas
Verwachte capaciteit: inschrijven en instappen tot en met 31 januari 2022 kan zonder aanmelden als er nog plaats is.

  • Eerste leerjaar: 48 leerlingen (3 klasgroepen) (nog plaatsen beschikbaar)

  • Tweede leerjaar: 48 leerlingen (3 klasgroepen) (nog plaatsen beschikbaar)

  • Derde leerjaar: 48 leerlingen (2 klasgroepen) (nog plaatsen beschikbaar)

  • Vierde leerjaar: 48 leerlingen (2 klasgroepen) (volzet)

  • Vijfde leerjaar: 48 leerlingen (2 klasgroepen) (nog plaatsen beschikbaar)

  • Zesde leerjaar: 48 leerlingen (2 klasgroepen) (volzet)

  • Cijfers laatst aangepast op 17/12/2021

Eerste leerjaar

 • start aanmelden 2023-2024 van 28 febr.'23 tot en met 21 maart '23

 • inschrijven met ticket: 24 april'23 tot 15 mei'23

 • vrije inschrijving vanaf 23 mei

 • broers en zussen hebben voorrang en kunnen al inschrijven van 9 tot 27 januari 2023, daarna vervalt het voorinschrijvingsrecht.

 • kleuters die in onze kleuterschool zitten, hebben voorrang op nieuwe instromers: zij worden automatisch ingeschreven vanaf 1 februari 2023 als de ouder de inschrijving niet annuleert met de brief die meegegeven wordt in januari.

 • we schrijven max. 48 leerlingen in voor 3 klasgroepen

Andere leerjaren

 • start aanmeldingen 2021-2022 van 28 febr.'23 tot en met 21 maart '23

 • 24 april'23 tot 15 mei'23: INSCHRIJVEN: met je ticket op afspraak

  • je ticket wordt omgezet in een definitieve inschrijving (de volgorde heeft geen invloed: iedereen met een ticket heeft een plaats)

  • MEEBRENGEN: KidsID (als je dit hebt) of ander officieel document van het kind

  • LET OP: als je niet met je ticket naar de toegewezen school gaat vóór 15 mei, vervalt het ticket en wordt de gereserveerde plaats vrijgegeven voor kinderen op de wachtlijst.

  • Op het secretariaat vragen wij u om alle gegevens rechtstreeks in te vullen op de computer. Nadien ondertekent u de afgedrukte inschrijvingsformulieren.

  • Elke schoolverandering, is een inschrijving onder opschortende voorwaarde tot het eindrapport binnengebracht wordt, ten laatste 7 juli 2022.

 • vanaf 30 mei: alle niet opgenomen plaatsen worden vrij verklaart en vrije inschrijvingen zijn mogelijk tot de capaciteit bereikt is.

 • wij streven naar een maximum van 24 leerlingen per klas, 48 per leerjaar

 • wij schrijven leerlingen in na een intake-gesprek met de ouders. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

 • wij bewaken de draagkracht van de klas: een gezonde spreiding van kinderen met extra zorg

 • onze school volgt het advies van de vorige school: elke inschrijving gebeurt onder opschortende voorwaarde tot wij in het bezit zijn van het eindrapport.
  Dit moet
  vóór 7 juli 2022 anders is de inschrijving niet geldig.


Wat je nog moet weten…

 • Bij de eerste inschrijving in de school moeten de ouders een officieel bewijsstuk kunnen voorleggen waaruit de identiteit van het kind blijkt: de (voorlopige) identiteitskaart (kidsID) /verblijfskaart of de SIS-kaart.

 • Inschrijvingen in het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gebeuren onder opschortende voorwaarde: wij vragen een kopie van het eindrapport van het vorige schooljaar ter bevestiging van de inschrijving. Het advies op dat rapport is bindend (zittenblijven, advies buitengewoon onderwijs).
  De inschrijving is enkel geldig als het eindrapport in ons bezit is op 7 juli 2022 en voldoet aan het advies van de vorige school, anders vervalt de inschrijving.

 • Levensbeschouwelijke vakken: Voor de lagere school maken de ouders een keuze voor één van de cursussen godsdienst (katholieke, protestantse, islamitische, Israëlitische, orthodoxe, anglicaanse) of niet-confessionele zedenleer. Officieel kan de keuze jaarlijks worden aangepast tot uiterlijk 30 juni door het invullen van een nieuw keuzeformulier. Vanaf 1 juli is de keuze definitief en kan er tijdens het schooljaar niet meer worden gewijzigd. Wij vragen om uw keuze bij inschrijving te maken en eventuele wijzigingen nog door te geven voor eind juni zodat wij de cursussen tijdig kunnen georganiseerd krijgen. (Meer info)

 • Ouders die niet wensen in te gaan op het aanbod kunnen een vrijstelling vragen. Zij staan dan zelf in voor het levensbeschouwelijk onderricht van hun kind. Dat moet plaatsvinden in de school tijdens de lesuren van godsdienst – zedenleer. Als na een schooljaar blijkt dat de ouders geen eigen opvang voorzien, wordt gevraagd toch een keuze te maken uit het aanbod.

 • Ouders kunnen alle teksten van ons pedagogisch project online vinden op deze website: de visieteksten Voel, Kleur, Groei & Leef en het reglement. Samen met het leerplan van OVSG en de leerlijnen per domein, vormen ze het volledige pedagogisch project van de school. Bij inschrijving tekenen de ouders voor akkoord en verwacht de school dat de kinderen volledig deelnemen aan de activiteiten die binnen het pedagogisch project vallen: meerdaagse openluchtklassen, Creata, uitstappen, …

Inclusief onderwijs

Onze school wil een weloverwogen bijdrage leveren tot inclusief onderwijs.

Wij stellen ons open voor kinderen met een fysieke handicap, met beperkt zicht of gehoor.

Kinderen met een lichte mentale handicap kunnen starten in de lagere school als ze in onze kleuterschool hebben gezeten of als ze met een positief advies uit het buitengewoon onderwijs komen.

In de klassen differentiëren wij op niveau en tempo binnen de leerstof van het leerjaar. (compenserende en dispenserende maatregelen) Indien een kind een leerachterstand heeft waardoor het leerstof op een lager klasniveau nodig heeft, zal het buitengewoon onderwijs, basisaanbod, meer mogelijkheden kunnen bieden voor dit kind.

Wat meebrengen bij inschrijving?

 • Rapporten van de vorige school

 • Eventuele adviezen, onderzoeken, attesten, … van CLB, onderzoekscentra, externe leerlingenbegeleiding, logopedist, …

 • bij voorkeur Kids-ID (die gegevens kunnen we snel uploaden zodat de inschrijving sneller verloopt)

Procedure bij wachtlijst

 • Als er een plaats vrij komt, wordt de eerstvolgende van de wachtlijst gebeld.

 • Als die op dat moment niet bereikbaar is, spreken wij een boodschap in op de voicemail én sturen wij een mail.

 • Wij verwachten binnen de 5 dagen een antwoord of de plaats wel of niet benut wordt.

  • Als wij na 5 dagen geen reactie krijgen, vervalt deze plaats op de wachtlijst en verwittigen wij de eerstvolgende op de lijst.

  • De kandidaat wenst de plaats:

    • op een afgesproken moment moeten de nieuwe formulieren van gerealiseerde inschrijving ondertekend worden op school

    • als dit niet gebeurt zonder verwittiging, vervalt het recht op inschrijving en wordt de eerstvolgende van de wachtlijst verwittigd

Schoolverandering: kan dat zomaar?

Veranderen kan…

 • Als ouder ben je volledig vrij om van school te veranderen.

 • Probeer eerst in de huidige school samen met het schoolteam naar oplossingen te zoeken: zij kennen je kind al goed. Veel kan opgelost worden met goede afspraken.

 • Elke verandering is ‘opnieuw’ beginnen, ‘opnieuw zoeken’ zowel voor het kind als voor het nieuwe schoolteam: hierdoor gaat er soms kostbare informatie en tijd verloren.

 • Ga niet over één nacht ijs: weeg de voor- en nadelen goed af. Beslis dan pas over een schoolverandering en bespreek open de problemen met de nieuwe school.

Zodra u uw kind inschrijft in een andere school, vervallen al uw rechten in de huidige school.
Dit gebeurt automatisch via het online platform van het Vlaamse Onderwijs. Graag ontvangen wij op voorhand een seintje.

Verhuizen

Kom je in Edegem wonen in de loop van het schooljaar en is de afstand naar de vorige school te ver, dan ben je steeds welkom in onze school voor zover de draagkracht van de school dit aan kan en de capaciteit niet bereikt is. Breng alvast de rapporten mee van het lopende schooljaar.

Maak telefonisch een afspraak voor een intake-gesprek met de directie. Dit kan eventueel gevolgd worden door een gesprek met het zorgteam.

Een leerling wordt in principe ingeschreven in dezelfde klasgroep als in de vorige school. Wij zullen ons uiterste best doen opdat je kind zich snel zal thuis voelen in onze school!

Schoolverandering omwille van andere reden

In principe staan wij open voor alle kinderen. Toch raden wij aan om veranderingen van school te laten samengaan met het begin van een nieuw schooljaar op 1 september…

Enkel in uitzonderlijke gevallen willen wij samen met de ouders een ander instapmoment afspreken, dit is altijd een dag na de dichtstbijzijnde vakantieperiode.

Maak telefonisch een afspraak voor een intake-gesprek met de directie. Dit zal intern gevolgd worden door een gesprek met het zorgteam en pas na dit overleg zal de leerling wel of niet ingeschreven worden.

Wij hopen dat je kind zich snel zal thuis voelen in onze school.