Vrije keuze levensbeschouwing

Eenieder heeft het recht op vrijheid van gedachte, van geweten en van godsdienst; dit recht sluit de vrijheid in van godsdienst of van overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid, zijn godsdienst of zijn overtuiging te belijden, alleen of gemeenschappelijk, zowel in het openbaar als in eigen kring, door middel van onderwijs, praktijken, eredienst en ritus.

Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Islamitische
godsdienst

Israëlitische
godsdienst

Niet-confessionele zedenleer

Orthodoxe
godsdienst

Protestantse
godsdienst

Rooms-Katholieke godsdienst

Brochure met alle info: klik hier

Wanneer kiezen?

Overzicht keuzes
in onze school

Vrijstelling

Bij de inschrijving in de lagere school maken de ouders een keuze voor één van de cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer.

In de kleuterschool zijn wij strikt neutraal. We duiden wel de verschillende feesten die door de kleuters gevierd worden met hun ouders. Zowel Kerstmis, Pasen, Loofhuttenfeest, … als het Offerfeest kunnen hierbij aan bod komen. Het geloofsaspect komt echter niet aan bod.

Door de verschillende feesten en gebruiken te leren kennen, willen wij mee bijdragen tot een begripvolle multiculturele samenleving.

Ouders die niet wensen in te gaan op het aanbod kunnen een vrijstelling vragen. Zij staan dan in voor het levensbeschouwelijk onderricht van hun kind. Dat moet plaatsvinden in de school tijdens de lesuren van godsdienst – zedenleer.

De keuze levensbeschouwing veranderen…?

De keuze kan jaarlijks worden aangepast tot uiterlijk 30 juni of de laatste officiële schooldag door het invullen van een nieuw keuzeformulier. Vanaf dan is de keuze definitief. Er kan tijdens het schooljaar niet meer worden gewijzigd.