Afwezigheden

Kleuters

Kleuters tot 4 jaar zijn niet leerplichtig.

Ze zijn daarom niet verplicht om elke afwezigheid te verantwoorden. Toch vinden wij het prettig als je de klasleerkracht op de hoogte  houdt van ziekte of vakanties.

Wat doen kleuters in de kleuterschool? Klik hier

Geboren in … is leerplichtig op: 

Om het volgende schooljaar naar het eerste leerjaar te mogen in een Nederlandstalige school, moet je kind dit schooljaar:

Meer info: 

Lagere school

Leerlingen van de lagere school zijn leerplichtig. Elke afwezigheid dient schriftelijk te worden gemeld.

Het is ook wenselijk om de school telefonisch te verwittigen wanneer je kind plots ziek of afwezig is.

Neemt er niemand op op het secretariaat, bel later terug of stuur een mailtje naar ave@edegem.be.

Een afwezigheid zonder geldige reden zal altijd als ongewettigd worden doorgegeven. Een lijst van toegestane uitzonderingen voor afwezigheden vind je in het schoolreglement of bij de directie.

Vanaf  10 halve schooldagen afwezigheid zonder geldige verantwoording, wordt een begeleidingsdossier opgestart bij het CLB.

Gewettigde afwezigheden

Je kind heeft het recht om afwezig te zijn:

Met toestemming van de directie

Voor een aantal afwezigheden heb je de toestemming van de directie nodig:

Medicatie op school

Wanneer je wenst dat de school er op toeziet dat jouw kind tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dien je daarvoor schriftelijk een aanvraag af te geven aan de klasleerkracht. Voeg er een kopie van het doktersvoorschrift bij. Het is altijd wenselijk om dit mondeling toe te lichten bij de klasleerkracht van je kind. (Zonder handtekening van de ouders wordt de aanvraag als ongeldig beschouwd.)

Besmettelijke ziekten

Als er bij een leerling of een personeelslid van de school een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld door de huisarts, zal de arts vragen dit zo snel mogelijk te melden aan de school. De school neemt contact op met de schoolarts van het CLB.

Het CLB kan drie soorten maatregelen treffen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen:

De school brengt de ouders op de hoogte van deze maatregelen op de manier zoals afgesproken wordt met het CLB

Welke (vermoedens van) infectieziekten moeten gemeld worden:

Schoolongevallen

Indien jouw kind een ongeval heeft gehad op school of op weg van/naar school moet dit binnen de 48 uren aan de school gemeld worden.

Bij kleine verwondingen op school zal jouw kind verzorgd worden volgens de gangbare EHBO.

Bij een ernstiger ongeval tijdens de schooluren proberen wij altijd eerst de ouders te contacteren als het kind een dokter nodig heeft of naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Als er niemand van de ouders of familie het kind kan begeleiden, gaat iemand van het schoolteam mee naar de dokter of het ziekenhuis.

De schoolverzekering dekt de gemaakte onkosten die niet door uw ziekteverzekering worden terugbetaald. Hiervoor zijn er drie documenten die met het kind worden meegegeven of te verkrijgen zijn op het secretariaat van de school.

De opvolging van de schoolverzekering gebeurt door Kathleen Van Dam. Je vindt ze op het gemeentehuis bij de financiële dienst.

Hoe kan je haar bereiken?