Afwezigheden

Kleuters

Kleuters tot 4 jaar zijn niet leerplichtig.

Ze zijn daarom niet verplicht om elke afwezigheid te verantwoorden. Toch vinden wij het prettig als je de klasleerkracht op de hoogte houdt van ziekte of vakanties.

Wat doen kleuters in de kleuterschool? Klik hier

Geboren in … is leerplichtig op: (sinds 1 september 2020)

 • 2016 > 1 september 2021

 • 2017 > 1 september 2022

 • 2018 > 1 september 2023

 • 2019 > 1 september 2024

Om het volgende schooljaar naar het eerste leerjaar te mogen in een Nederlandstalige school, moet je kind dit schooljaar:

 • minstens 290 halve dagen aanwezig zijn

 • in een Nederlandstalige kleuterklas

 • afwezigheden moeten gemeld worden zoals in de lagere school


Als dit niet het geval is, zal je kind een taalproef moeten afleggen in de grote vakantie. Slaagt je kind hiervoor, dan mag het starten in het eerste leerjaar.

Eind september wordt van alle nieuwe kinderen in het eerste leerjaar een SALTO-taalscreening afgenomen.

Meer info:

Lagere school

Leerlingen van de lagere school zijn leerplichtig. Elke afwezigheid dient schriftelijk te worden gemeld.

Het is ook wenselijk om de school telefonisch te verwittigen wanneer je kind plots ziek of afwezig is.

Neemt er niemand op op het secretariaat, bel later terug of stuur een mailtje naar ave@edegem.be.

 • een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder.

  • ten hoogstens vier maal per schooljaar

  • de verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.

  • maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen

  • Let op: vrijdag, zaterdag, zondag en maandag ziek = 4 kalenderdagen = medisch attest

 • een medisch attest:

  • bij een afwezigheid wegens ziekte van 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen;

  • bij een afwezigheid aansluitend vóór of na de herfst-, de kerst, de krokus-, de paas- of de zomervakantie.

  • kinderen met een chronische ziekte:

   • de geneesheer schrijft een verklaring voor een langere periode

   • een briefje van de ouders volstaat dan bij elke afwezigheid door deze ziekte

Een afwezigheid zonder geldige reden zal altijd als ongewettigd worden doorgegeven. Een lijst van toegestane uitzonderingen voor afwezigheden vind je in het schoolreglement of bij de directie.

Vanaf 10 halve schooldagen afwezigheid zonder geldige verantwoording, wordt een begeleidingsdossier opgestart bij het CLB.

Gewettigde afwezigheden

Je kind heeft het recht om afwezig te zijn:

 • Om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van iemand die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant

 • Om een religieuze feestdag te vieren (klik hier) (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/religieuze-feestdagen)
  Dit zijn de religieuze feestdagen voor het huidige schooljaar:
  klik hier (https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/reldiv/overzicht)

 • Als de school onbereikbaar of ontoegankelijk is (zoals door een overstroming of een staking van het openbaar vervoer)

 • Wegens een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank

 • Wegens maatregelen van de bijzondere jeugdzorg

 • Om een familieraad bij te wonen

 • Om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte voor een individuele selectie (enkel in het basisonderwijs en maximum 10 al dan niet gespreide halve dagen per schooljaar)

 • Als er een quarantaine wordt opgelegd t.g.v. Covid-19

Met toestemming van de directie

Voor een aantal afwezigheden heb je de toestemming van de directie nodig:

 • Wegens het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad

 • Wegens actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties als lid van een vereniging of door een individuele selectie

 • Wegens deelname aan time-out-projecten

 • Voor revalidatie tijdens de lestijden (strikte procedure)

 • Wegens uitzonderlijke omstandigheden van persoonlijke aard

 • Om de ouders te vergezellen tijdens hun 'trekperiode' als binnenschipper, woonwagenbewoner, kermis-, circusexploitant of -artiest

 • Om de topsporten tafeltennis, zwemmen of gymnastiek te beoefenen

Medicatie op school

Wanneer je wenst dat de school er op toeziet dat jouw kind tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dien je daarvoor schriftelijk een aanvraag af te geven aan de klasleerkracht. Voeg er een kopie van het doktersvoorschrift bij. Het is altijd wenselijk om dit mondeling toe te lichten bij de klasleerkracht van je kind. (Zonder handtekening van de ouders wordt de aanvraag als ongeldig beschouwd.)

Besmettelijke ziekten

Als er bij een leerling of een personeelslid van de school een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld door de huisarts, zal de arts vragen dit zo snel mogelijk te melden aan de school. De school neemt contact op met de schoolarts van het CLB.

Het CLB kan drie soorten maatregelen treffen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen:

 • maatregelen die betrekking hebben op de zieke leerling of het zieke personeelslid van de school;

 • maatregelen die betrekking hebben op de leerlingen of de personeelsleden die in contact zijn gekomen met de zieke thuis;

 • algemene profylactische maatregelen.

De school brengt de ouders op de hoogte van deze maatregelen op de manier zoals afgesproken wordt met het CLB

Welke (vermoedens van) infectieziekten moeten gemeld worden:

 • Bof

 • Buikgriep /voedselinfectie (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een klas(groep))

 • Buiktyfus

 • Covid-19

 • Difterie

 • Escherichia coli

 • Hersenvliesontsteking (meningitis)

 • Hepatitis A en Hepatitis B

 • Hoofdluizen

 • Krentenbaard (impetigo)

 • Kinderverlamming (polio)

 • Kinkhoest

 • Mazelen

 • Rode Hond (Rubella)

 • Roodvonk (scarlatina)

 • Schurft (scabiës)

 • Schimmelinfectie van de behaarde hoofdhuid en van de gladde huid

 • Shigella

 • Tuberculose

 • Windpokken (varicella)

Schoolongevallen

Indien jouw kind een ongeval heeft gehad op school of op weg van/naar school moet dit binnen de 48 uren aan de school gemeld worden.

Bij kleine verwondingen op school zal jouw kind verzorgd worden volgens de gangbare EHBO.

Bij een ernstiger ongeval tijdens de schooluren proberen wij altijd eerst de ouders te contacteren als het kind een dokter nodig heeft of naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Als er niemand van de ouders of familie het kind kan begeleiden, gaat iemand van het schoolteam mee naar de dokter of het ziekenhuis.

De schoolverzekering dekt de gemaakte onkosten die niet door uw ziekteverzekering worden terugbetaald. Hiervoor zijn er drie documenten die met het kind worden meegegeven of te verkrijgen zijn op het secretariaat van de school.

 1. Een medisch getuigschrift dat door de behandelende arts wordt ingevuld en zo snel mogelijk aan de school wordt terugbezorgd.

 2. Een uitgavenstaat. Nadat de ouders een tussenkomst kregen van de mutualiteit kan op dit blad worden aangeduid welke kosten niet werden terugbetaald.

De opvolging van de schoolverzekering gebeurt door Kathleen Van Dam. Je vindt ze op het gemeentehuis bij de financiële dienst.

Hoe kan je haar bereiken?

 • aanmelden bij het onthaal van het gemeentehuis en vragen naar "Kathleen Van Dam".

 • telefonisch via 03/289 26 50

 • via mail: verzekeringen@edegem.be