CLB: Centrum voor LeerlingenBegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding ondersteunt de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de schooldirectie in het Nederlandstalig onderwijs bij het verhogen van het welbevinden van de leerlingen. Zij gaan daarbij uit van de vragen en problemen van de leerlingen.

Zij begeleiden de leerlingen door nieuwe perspectieven te openen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen en volgen systematisch of vraaggestuurd de gezondheid en het welbevinden van de leerlingen op.

Het Centrum werkt samen met de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, de scholen en andere betrokken instanties in vier domeinen: het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren.

Het CLB garandeert door hun teamwerking een multidisciplinaire aanpak in deze vier domeinen. Ze doen onderzoek, verstrekken informatie en advies en begeleiden, op vraag van leerlingen, ouders, leerkrachten of schooldirecties en dit in samenwerking met externe diensten waar nodig.

Waarden en principes

 • Vertrouwen: de basis voor de relatie tussen het Centrum en de leerling, de ouders, de leerkracht of de schooldirectie, is wederzijds vertrouwen.

 • Onafhankelijk: het Centrum treedt onafhankelijk op met als belangrijkste doelstelling het welzijn van de leerling.

 • Discreet: het CLB garandeert discretie vanuit een respect voor alle betrokkenen.

 • Respect voor de privacy: het CLB verzamelt en gebruikt enkel gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van hun opdracht.

 • Deskundig: alle medewerkers waken over hun deskundigheid en bekwamen zich steeds verder in functie van hun taak.

 • Laagdrempelig: het CLB stemt zijn werking af op en staat open voor hun doelgroepen. De begeleiding is kosteloos.

 • Preventief: het Centrum onderneemt, waar noodzakelijk en nuttig, tijdig actie om samen met alle betrokken partijen het welzijn van de leerlingen te vrijwaren of te bevorderen.

 • Emancipatorisch: het CLB werkt samen met de school aan de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling en stimuleert zijn ontwikkeling tot zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en zelfsturing met respect voor de identiteit van de leerling.

 • Maatschappijgericht: het Centrum houdt voeling met de maatschappelijke evoluties en houdt hiermee rekening bij de uitvoering van zijn opdracht.

 • Teamwerk: het CLB werkt multidisciplinair en is op de 4 externe MDO’s in de school aanwezig bij elke bespreking.

 • Prioriteit: het Centrum besteedt bijzondere aandacht aan leerlingen die bedreigd zijn in hun ontwikkeling of die opgroeien in een risicovolle omgeving.

Medische consulten

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht, ook al ga je al om een andere reden vaak op controle bij een arts.

In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren:

 • 1ste kleuterklas (3/4 jaar) *

 • 2de kleuterklas (4/5 jaar) **

 • 1ste leerjaar (6/7 jaar) * + inenting Polio, Difterie, Tetanus, Pertussis (kinkhoest)

 • 3de leerjaar (8/9 jaar) *

 • 5de leerjaar (10/11 jaar) ** + inenting Mazelen, Bof (dikoor), Rubella (Rode hond)

 • 1ste secundair (12/13 jaar) ** + inenting baarmoederhalskanker

 • 3de secundair (14/15 jaar) ** + inenting Difterie, Tetanus, Pertussis (kinkhoest)

* In een kort onderzoek gaan de dokter en verpleegkundige na of …

 • zijn er al gezondheidsproblemen. Zo ja, welke en het verloop ervan?

 • algemene gezondheid en gezonde levensstijl;

 • lengte en gewicht goed zijn voor de leeftijd;

 • tanden goed zijn (behalve in de 1e kleuterklas en het 3e leerjaar);

 • er al gevaccineerd werd en waarvoor;

 • ogen in orde zijn;

 • in het eerste leerjaar of ze de kleuren goed zien.

** In een uitgebreid onderzoek komt daar nog bij:

 • genoeg beweging;

 • een goede houding;

 • goed spraak;

 • goed gehoor;

 • groeien de geslachtsorganen normaal.

Inentingen: het CLB moet toestemming krijgen van de ouders om ze gratis toe te dienen.

Besmettelijke ziekten

Als er bij een leerling of een personeelslid van de school een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld door de huisarts, zal de arts vragen dit zo snel mogelijk te melden aan de school. De school neemt contact op met de schoolarts van het CLB.

Het CLB kan drie soorten maatregelen treffen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen:

 • maatregelen die betrekking hebben op de zieke leerling of het zieke personeelslid van de school;

 • maatregelen die betrekking hebben op de leerlingen of de personeelsleden die in contact zijn gekomen met de zieke thuis;

 • algemene profylactische maatregelen.

De school brengt de ouders (indien nodig) op de hoogte van deze maatregelen op de manier zoals afgesproken wordt met het CLB.

Welke (vermoedens van) infectieziekten
moeten gemeld worden:

 • Bof

 • Buikgriep /voedselinfectie: vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een klas(groep)

 • Buiktyfus

 • Difterie

 • Escherichia coli

 • Hersenvliesontsteking (meningitis)

 • Hepatitis A en Hepatitis B

 • Hoofdluizen

 • Krentenbaard (impetigo)

 • Kinderverlamming (polio)

 • Kinkhoest

 • Mazelen

 • Rode Hond (Rubella)

 • Roodvonk (scarlatina)

 • Schurft (scabiës)

 • Schimmelinfectie van de behaarde hoofdhuid en van de gladde huid

 • Shigella

 • Tuberculose

 • Windpokken (varicella)

Hoe bereik je CLB Mortsel?

Algemeen adres

Sint-Benedictusstraat 14

2640 Mortsel

TEL 03/443.90.20.

MAIL: mortsel@clb-ami2.be

Openingsuren:

Elke werkdag:

 • 9u00 tot 12u30

 • 13u00 tot 16u00

Maandag tot 19u00