Schoolgeld

Maximumfactuur

Dit schooljaar 2021-2022 gelden volgende tarieven die de school mag aanrekenen aan ouders voor extra activiteiten zoals uitstappen. Voor de kleuters is het plafond 45 euro per jaar. Voor kinderen in de lagere afdeling 90 euro. Als de index stijgt, wordt dat bedrag volgend schooljaar verhoogd.

Andreas Vesalius kiest er voor om het maximum te vragen dat wettelijk toegestaan wordt. Om alle activiteiten te betalen die de school inricht, legt de school een deel bij uit de werkingsmiddelen. Op de factuur zal je soms hogere uitgaven zien dan wat je als ouder uiteindelijk zelf moet betalen.
Het school
geld mag echter nooit een hindernis zijn voor de kinderen om al dan niet deel te nemen. De ouderraad heeft hiervoor een sociaal fonds. Hiermee ondersteunt ze indien nodig het gezin financieel. Dit gebeurt anoniem in overleg met de directie. INFO

Schoolgeld tabel

Leeftijdsgebonden en …

In het nieuwe systeem wordt de maximumfactuur in het kleuteronderwijs voortaan niet meer gekoppeld aan de leeftijd van het kind. Voor alle kleuters wordt het plafond opgetrokken tot 45 euro.


… geïndexeerd

Daarnaast worden alle bedragen, dus ook in het lager onderwijs, voortaan jaarlijks aangepast op basis van de gezondheidsindex van de maand maart van het kalenderjaar waarin het schooljaar begint.
Op die manier hebben schoolbesturen enkele maanden de tijd om de nodige aanpassingen voor te bereiden. De berekening gebeurt aan de hand van een formule waarbij de bedragen worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf.

Wat zit er in de maximumfactuur en wat niet?

Binnen de maximumfactuur

Alle kosten die verbonden zijn aan het pedagogisch project van de school en waarvan de school vindt dat ze bijdragen tot het behalen van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen:

  • zwemmen

  • cultuur: poppenkast, theater, workshops, film, ...

  • educatieve uitstappen

  • schoolreis

  • de jaarlijkse openluchtklassen in de lagere school van slaapnacht eerste leerjaar tot zeeklassen zesde leerjaar

Buiten de maximumfactuur:

  • tijdschriften

  • voor-en naschoolse opvang

  • busvervoer van thuis naar school en omgekeerd

  • activiteiten op woensdagnamiddag

  • schoolfotograaf: dit is een vrij aanbod: als ouder ben je vrij de foto's al dan niet te kopen

Bron: Klasse voor leerkrachten

Meer info: Site van het Vlaams Onderwijs

Laatste aanpassing: 7/09/2021