“Andreas Vesalius” niet toevallig onze naam!

In 1964, 400 jaar na het overlijden van deze baanbrekende en omstreden onderzoeker, kreeg de school deze naam. Ook wij onderzoeken – soms ver buiten de platgetreden onderwijspaden – voortdurend nieuwe wegen om ontwikkelingsdoelen en eindtermen te realiseren.Door de middelen die de gemeente ter beschikking stelt, zijn wij in staat degelijk didactisch materiaal te gebruiken, differentiatie in te bouwen en eigentijdse initiatieven te nemen. Zo garanderen wij kosteloos onderwijs voor boeken en noodzakelijk schoolgerei.

De pedagogische vrijheid die wij krijgen staat garant voor een levendige, actuele, creatieve en kindgerichte aanpak van opvoeding en onderwijs. Alle kinderen met of zonder leervoorsprong of -achterstand zijn welkom. Ook kinderen met een zware handicap kunnen als evenwaardige individuen opgevangen worden in een inclusieproject.

Het positieve, motiverende en stimulerende schoolteamgarandeert de voortdurende ontwikkeling van de Andreas Vesaliusschool tot een pluralistische, open, interactieve, vooruitstrevende en regionaal gewaardeerde onderwijsinstelling.

Onderwijs is (w )onderwijs

De school:

 • 172 kleuters: 3 piepleefgroepen (2,5-jarigen & 3-jarigen) en 5 reuzenleefgroepen ((3), 4- & 5-jarigen)
 • 307  leerlingen in 14 klasgroepen in het lager onderwijs met 16 begeleidende klastitularissen (eerste leerjaar: vanaf 48 kinderen, 3 klasgroepen)

Ondersteuning:

 • beleidsondersteuning in de kleuter- en lagere school
 • kinderverzorgster in de kleuterklassen
 • een zorgteam: zowel remediërend als kangoeroewerking voor leervoorsprong
 • ICT-coördinator
 • twee leermeesters voor lichamelijke opvoeding
 • meerdere leermeesters godsdienst en niet-confessionele zedenleer

Uitgangspunten:

 • elk kind is uniek én evenwaardig
 • creativiteit en logisch gemotiveerde leefregelsvormen de pedagogische basis
 • betrokkenheid via alle persoonlijkheidsdomeinen
 • inspelen op wat kinderen ons vertellen
 • een interactieve, taalvaardige aanpak
 • ‘welbevinden en betrokkenheid’ van leerlingen, ouders en leerkrachten
 • integratie van nieuwe technologieën: computers met internetaansluiting in de klas en in de computerklas
 • een werkhouding op maat van het kind

Onderwijs op maat

 • geregelde toetsen en tweemaandelijkse rapporten
 • duidelijke informatie over kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes en de mogelijke problemen
 • veelvuldige oudercontacten
 • een brede kijk op alle kindfacetten: als mens en als leerling
 • extra hulp via het Centrum voor LeerlingenBegeleiding te Mortsel
 • begeleide studie: De leerkracht staat ter beschikking om te observeren, te helpen en eventueel bij te sturen.

Meer dan school alleen

 • Creatiefje, jaar om jaar een groot optreden afgewisseld met een creatief toonmoment. (kleuters)
 • Creata, een jaarlijks creatief project rond creativiteit en taal (lagere school)
 • extra accent op muzische vorming
 • bezoeken aan de bioklas op fort, de bibliotheek en het verkeerspark
 • om de twee weken een zwembeurt (4-jarigen een keer per maand)
 • maandelijks op woensdagnamiddag een sportactiviteit
 • initiatie handbal tijdens 10 middagen
 • voor- en naschoolse opvang door de gemeentelijke kinderopvangdienst
 • twee schoolbussen om kinderen die op Edegems grondgebied wonen veilig te vervoeren.

Ouders zetten mee de toon

Reeds meer dan twintig jaar komt de oudervereniging maandelijks samen en is ze uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner. Naast organisatorische hulp, denken ze mee na over o.a. een zinvol pestactieplan, kindgerichte huistaken, verkeersveiligheid, MOS (Milieubeleid Op School), de nieuwbouw, … Zij stelt ook financiële middelen ter beschikking aan die ouders die het moeilijk hebben. Daarnaast organiseert de oudervereniging regelmatig activiteiten: een gezinsuitstap, een quiz voor de ouders, fietsen op rollen voor de kinderen, …
Het schoolfeest is het orgelpunt van de grote betrokkenheid van de ouders bij het totale schoolgebeuren.

Informatie, kennismaking en inschrijvingen

Inlichtingen:

 • tijdens schooldagen: 8.30 tot 12.05u en 13.35 tot 16.30u
 • na afspraak: 03/289.21.50. of mail: ave@edegem.be

Inschrijvingen en instapmomenten: