Schoolkeuze

Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan een school waarvan het pedagogisch project hen aanspreekt. Daarom moet de informatie ondubbelzinnig, duidelijk en eerlijk zijn.

Deze tekst geeft de samenvatting van de visieteksten van het pedagogisch project. Aangevuld met het schoolreglement en de jaarlijkse informatiebrochure willen wij aan de ouders voldoende informatie verstrekken om een schoolkeuze voor hun kinderen te maken.

Vertrouwen

De gronden waarop de relatie tussen ouders en school steunt zijn:

 • wederzijds informatie
 • wederzijds begrip en respect
 • wederzijds vertrouwen

Ouders blijven de eerste opvoeders van hun kinderen. De school respecteert dit. Daarom kan de school wel adviezen verstrekken aan ouders, maar de beslissing wordt door de ouders genomen en door de school gerespecteerd.

Ouders erkennen en respecteren de specifieke opdracht en de beroepsbevoegdheid van de leraars.

De school informeert de ouders over de volgende aspecten:

 • de klasverdeling en de functie van de verschillende leraars
 • de activiteiten door de school of door de oudervereniging georganiseerd
 • de wijzigingen die zich voordoen naar aanleiding van overheidsmaatregelen
 • de vrije dagen en de vakanties
 • de hoofdlijnen van de dagelijkse schoolorganisatie.

De school stelt een absolute gelijkwaardigheid voorop van alle ouders, ongezien hun filosofische opvatting, hun nationaliteit, hun levensbeschouwing, hun opleidingsniveau en hun maatschappelijke positie.

Er wordt van ouders verwacht dat zij de school die informatie over hun kind verschaffen die relevant is voor het onderwijs en voor de opvang van hun kind (informatie over eventuele gezondheidsproblemen, over gezinsproblemen, over financiële problemen, over relatieproblemen, over leerproblemen ).

De school behandelt vertrouwelijke mededelingen met de grootste discretie.

Thuiswerk

De functie van het thuiswerk is de leerlingen vertrouwd maken met het uitvoeren van een taak onder eigen verantwoordelijkheid. Het staat dus in dienst van het leren studeren.

Thuistaken moeten van die aard zijn dat de kinderen ze zelfstandig aankunnen:

 • het nota nemen van de opdrachten in de agenda 
 • het creëren van gunstige werkomstandigheden 
 • het aanmoedigen van kinderen 
 • het tonen van belangstelling voor de taak 
 • de school verwittigen als het kind hierbij moeilijkheden ondervindt
 • het beperken van de hoeveelheid als het een te zware belasting betekent

De onderwijzer controleert de gemaakte thuistaken en geeft er een appreciatie aan. De gemiddelde wekelijkse hoeveelheid thuiswerk voor de leerlingen is bepaald:

 • 1ste en 2de leerjaren: geen klassikale huistaken wel leesopdrachten
 • 3de leerjaar: anderhalf uur per week
 • 4de leerjaar: vier uren per week
 • 5de en 6de leerjaren: zes uren per week

De school respecteert de vrije namiddagen en vrije dagen van de kinderen. Er worden geen toetsen, waarvoor de kinderen moeten studeren of huistaken geplaatst op een dag die volgt op een vrije dag of halve dag.

De kinderen moeten in de school voldoende bagage meekrijgen om de thuistaak zelfstandig te kunnen verwerken. De ouders hebben daarbij een ondersteunende taak.

Thuis lezen en voorlezen worden evenwel door de school sterk aangemoedigd!

Contact

De school is bereikbaar voor individuele ouders.
De school zorgt ervoor dat ouders contact kunnen hebben met de school:

 • kleuterschool: 1 klassikale ouderavond begin september en 3 individuele ouderavonden
 • lagere school: 1 klassikale ouderavond begin september en na elk rapport een inividueel oudercontact waar je als ouder op inschrijft

Het doel van deze contacten:

 • specifieke klas- of leerjaaraspecten bespreken
 • bespreken en opvolgen van ontwikkeling van individuele leerlingen

Buiten de georganiseerde contacten kunnen ouders, na afspraak, met de leraars van hun kind of met de directeur een onderhoud beleggen om informatie te bekomen of te verstrekken, om problemen te bespreken, om wensen te formuleren.

De eerste gesprekspartner voor de ouders is de leraar van het kind.

Eerbiedigen van regels en afspraken

Individuele leraren eerbiedigen tegenover ouders en kinderen de afspraken en de leefregels:

 • die formeel in het schoolreglement of in het schoolwerkplan zijn opgenomen
 • die vanuit de school aan de ouders zijn meegedeeld

Onderwerpen die het voorwerp van een consensus in de participatieraad uitmaken:

 • de regeling voor het thuiswerk 
 • kosteloosheid van het onderwijs 
 • de begin- en einduren van de lessen 
 • het verspreiden van informatie 
 • toegelaten en verboden spelen 
 • het respecteren van de vrije tijd van kinderen 
 • het deelnemen aan activiteiten buiten de klas.

Rapport en agenda

De school heeft een informatieplicht tegenover de ouders op het vlak van de vorderingen van hun kinderen. Dit gebeurt vooral door het rapport.

Het rapport is een verslag van de prestaties, de ontwikkeling en de werkhouding van de individuele leerling. De informatie is zowel voor de kinderen zelf als voor de ouders bestemd. Rapporteren steunt op evaluatie en observatie. De school informeert de ouders in voldoende mate over de functie, de aard en de waarde van de evaluatie.

Het rapport wordt 4 keer gegeven en is een weergave van de prestaties over deze periode.

Het rapport vermeldt aantekeningen over kennis, vaardigheden en attitudes in verband met de leergebieden en domeinen die in de eindtermen worden opgesomd.

Het schoolagenda is in eerste instantie een sturingsmiddel voor de kinderen is en in tweede instantie een relatiedocument tussen ouders en klas.

De waarden die aan de verschillende leergebieden wordt toegekend is in verhouding met het aantal uren per week dat aan deze leergebieden wordt besteed. Het bevat bij voorkeur notities over schoolse taken en schoolse organisatie. Andere mededelingen worden niet via de agenda maar mondeling of per brief meegedeeld.
In de kleuterschool hebben de kinderen een heen- en weerschriftje voor alle mededelingen.

Ouderraad

De ouderraad heeft een belangrijke opdracht in de bewaking van het pedagogisch project, zij heeft een belangrijke brugfunctie tussen de ouders en de school.

Enkel problemen en onderwerpen die de grote groep kinderen aanbelangen worden besproken in de ouderraad. Ze is het best geplaatst om als gesprekspartner op te treden met het schoolteam. Voor onderwerpen die beperkt zijn tot één klas of één kind, wordt bij voorkeur een afspraak vastgelegd met de klasleraar.

De ouderraad wil representatief zijn voor zoveel mogelijk ouders. Alle ouders die leerlingen in de school hebben, zijn automatisch lid. De ouderraad wordt door de school erkend en gewaardeerd als een eerstelijns adviesinstantie.

Op maandelijkse vergaderingen bespreken de ouders onafhankelijk hun agendapunten. De verslagen worden via de school verspreid onder alle gezinnen.
De ouderraad kan vragen of adviezen voorleggen aan het schoolteam en het schoolteam vraagt, voor belangrijke kwesties die de kinderen of de ouders als groep aanbelangen, advies aan de ouderraad. Voor belangrijke kwesties kunnen alle ouders geraadpleegd worden via de school.

De ouderraad stelt in het sociale fonds gelden ter beschikking om aan sociale noden van leerlingen tegemoet te komen.

De ouderraad is een orgaan dat reëel inbreng heeft in het schoolbeleid. De drie vertegenwoordigers in de schoolraad adviseren mee het beleid.

Kosteloos onderwijs

De school biedt alle leerlingen kosteloos alle leermiddelen aan die noodzakelijk zijn om onderwijs en opvoeding te verschaffen dat voldoet aan de uitgangspunten van het pedagogisch project.

De school kan, uitgezonderd voor beschadiging of verloren materiaal, aan de ouders geen betaling vragen voor leermiddelen of uitrusting.

 

Ouders betalen wel voor:

Binnen de maximumfactuur:

 • uitstappen en activiteiten tijdens de schooluren
 • zwemmen
 • openluchtklassen

De activiteiten die binnen de maximumfactuur vallen, horen bij het pedagogisch project van de school. Bij inschrijving engageren de ouders zich, via het reglement, tot deelname van hun kinderen aan deze activiteiten.
Kinderen kunnen niet verplicht worden deel te nemen aan meerdaagse activiteiten.

Tip: De meeste ziekenfondsen betalen een deel terug van de deelname aan openluchtklassen of schoolreizen.
Vraag het zeker na en breng het formulier binnen op het secretariaat.

Buiten de maximumfactuur:

 • tijdschriften waarop zij de kinderen abonneren
 • drank die zij hun kinderen laten gebruiken
 • voor- en natoezicht
 • het busvervoer van thuis naar school en omgekeerd

De ouders beslissen of zij hun kinderen al of niet van het aanbod gebruik laten maken. Dit aanbod is dus niet verplicht!

Andere initiatieven van de school, waarvoor een bijdrage van de ouders gevraagd wordt, kunnen slechts georganiseerd worden na overleg in de schoolraad. Bij hoogdringendheid kan het advies van de voorzitter van de oudervereniging volstaan.

Welke bedragen vraagt de school?

Kijk bij ouders, 'schoolgeld': klik hier