Gedragscode voor ouders

 • Informeer u over het pestbeleid op school door het bijwonen van hiervoor ingerichte informatiemomenten en oudercontacten, het doornemen van het pestactieplan, de gedragscode en het schoolreglement.
 • Neem samen met uw kind het pestactieplan en de gedragscode van de leerlingen door.
 • Licht uw kind in over het feit dat de school tuchtmaatregelen kan nemen tegen leerlingen die hardnekkig blijven pesten.
 • Wees alert voor de signalen van je kind die kunnen wijzen op het feit dat hij gepest wordt:
  • hoofdpijn
  • buikpijn
  • zijn schoolresultaten gaan plotseling achteruit
  • hij gaat niet graag meer naar school
  • isoleert zich van anderen
  • stelt agressief gedrag
  • is aanhankelijker
  • vertelt niets meer over school
  • neemt nooit andere kinderen mee naar huis en wordt nooit gevraagd bij anderen
  • verliest vaak dingen of komt met kapotte spullen thuis
  • blauwe plekken op ongewone plaatsen
  • niet meer willen slapen, veel wakker of nachtmerries
  • de verjaardag niet willen vieren
  • niet meer alleen een boodschap durven doen, niet meer op straat of speelplein willen spelen
  • bepaalde kleren absoluut niet meer aan willen doen
  • thuis prikkelbaar, verdrietig, boos
 • Wees alert voor de signalen van je kind die kunnen wijzen op het feit dat hij andere kinderen pest:
  • omringt zich met meelopers
  • impulsief gedrag
  • agressief zijn
  • wil altijd de baas zijn
  • andere kinderen zijn bang van hem
 • Keur altijd agressie van zowel pester als slachtoffer af.
  Zeg dus nooit: "Je moet maar terugslaan".

Afspraken

Wanneer in de school blijkt dat uw kind betrokken is bij pesterijen (als slachtoffer of als pester) wordt dit in de school opgevolgd (zie leerkrachten). De school probeert op een adequate wijze te reageren op pesterijen, wat kan uitmonden in een persoonlijke aanpak en opvolging. In dit geval zal u hiervan op de hoogte gesteld worden door de klasleerkracht.

 • Je werkt actief mee aan het herstelplan
 • Voorkom pesten door:
  • nooit aan de leerkracht te vragen om uw kind niet naast een bepaald klasgenootje te zetten. Zo geeft u een signaal dat uitsluiten mag.
  • thuis op een prettige manier met elkaar om te gaan. Wie thuis weinig belangstelling krijgt, heeft een grotere kans om een treiteraar te worden. Ouders die zelf lijfstraffen uitdelen, lopen het risico dat hun kinderen vlugger geweld gebruiken.
  • met je kinderen te praten, hen te geloven, hen te vertrouwen, hen verantwoordelijkheden te geven. Dat geeft zelfvertrouwen en voorkomt frustratie en agressie.
  • je kinderen thuis vaardigheden te leren als iets leren vragen, opkomen voor jezelf, hun gedacht zeggen, zich inleven in andere kinderen/volwassenen, omgaan met gevoelens als tegenslag, leren reageren op treiteren..
  • af en toe met je kinderen te praten over pesten en eenzaamheid, zowel van henzelf als van klasgenootjes.
  • Vul de enquête i.v.m. welbevinden eerlijk in.
  • Merkt u systematisch pestgedrag op school of vertelt uw kind erover, licht dan de leerkracht of de beleidsondersteuner in. Die kunnen dit dan onderzoeken en opvolgen.
  • Spreek tijdens het oudercontact ook over het welbevinden van je kind.
  • Neem tijdig contact op met het CLB.

Tips voor ouders van een gepest kind

 • Luister aandachtig naar zijn verhaal en stel vragen. Waarom pesten ze je? Hoe lang al? Wie pest, waar, wanneer? Stel uw kind gerust. Zeg dat het zo niet verder kan.
 • Verwittig de school. Richt u eventueel niet alleen tot de klasleerkracht. Verwittig ook de beleidsondersteuner of de directeur of de vertrouwensleerkracht van uw kind. Zet deze stap nooit zonder toestemming van uw kind. Praat erover zodat uw kind gelooft in de aanpak.
 • Beschuldig de school niet. Het is geen schande voor de school dat kinderen elkaar pesten. Het is wel een schande als ouders en leerkrachten er niks aan doen. Neem het niet alleen op voor uw eigen kind.
 • Ondersteun uw kind. Gepeste kinderen verliezen hun zelfvertrouwen. Leerkracht en ouders kunnen samen met het kind nagaan waar het goed in is (op welk gebied ook). Moedig het hierin aan. Lees samen boeken over pesten.
 • Oefen thuis sociale vaardigheden.
 • Raadpleeg de CLB- medewerker. Zeker als u merkt dat uw kind erg in de knoei zit of als u het moeilijk vindt om zelf naar de school te stappen.
 • Stimuleer uw kind om aan sport te doen, een theatercursus te volgen, bij een jeugdbeweging te gaan, iets te zoeken waar hij goed in is. Daardoor wordt hij lichamelijk en mentaal sterker.

Tips voor ouders van een kind dat toekijkt op pesten

 • Maak je kind duidelijk dat wie pesten signaleert geen klikspaan is. Er zijn immers nog kinderen in de klas die pesten onrechtvaardig en oneerlijk vinden, maar het niet durven zeggen. Weet dat meelopers vaak zwijgen over pesten.
 • Luister en vraag door: wie pest er, wat doen ze, waar gebeurt het, wat doet de rest van de klas? Deze informatie kan u in vertrouwen aan de klasleerkracht, de beleidsondersteuner of de directeur meedelen.
 • Probeer samen oplossingen te bedenken met uw kind om het pesten te stoppen.
 • Maak uw kind duidelijk dat er iets meer moet gebeuren en dat u het liefst hebt dat hij dat doet. Volg het verhaal op. Steun uw kind in zijn onderneming.

Tips voor ouders van een kind dat pest

 • Ga na wat er precies aan de hand is. Spreek erover met uw kind, zijn vrienden, de leerkrachten, leiders in de jeugdbeweging, trainen? Beschuldig anderen niet. Zeg nooit: Het slachtoffer lokt het uit. Word niet boos, ontken niet.
 • Pestkoppen gedragen zich thuis soms anders dan op school. Een pestkop slaagt er vaak goed in zijn gedrag te verbergen voor de ouders.
 • Vraag aan de directeur om voldoende toezicht en meld dat u bereid bent om mee te werken. Neem contact op met de beleidsondersteuner.
 • Maak uw kind gevoelig voor wat het de andere aandoet. Pestkoppen zijn zich vaak niet bewust van wat ze iemand aandoen. Wijs op de gevolgen van pesterijen op de pestkop zelf en het slachtoffer. Stel grenzen en duld niet dat uw kind agressief is.
 • Vertel hoe belangrijk u het vindt dat uw kind leert omgaan met anderen: zich inleven, samenwerken. Dat zijn vaardigheden die je kan oefenen. Vraag advies bij het CLB.
 • Pestkoppen hebben het niet altijd gemakkelijk om op school een andere rol te gaan spelen. Soms helpt aansluiten bij een jeugdbeweging of sportorganisatie. Daar leren ze dat ze vrienden kunnen maken zonder te imponeren, stoere taal of agressief gedrag.
 • Sport kan helpen om vitaliteit of agressie positief aan te wenden. Ook spelregels zijn er om gerespecteerd te worden.