De vierde grondwaarde: LEEF


Samenleven op school vraagt dat iedereen verantwoord kan omgaan met afspraken en zinvolle regels.

We zorgen voor een veilig klimaat door het creëren van een positieve werkhouding en door kinderen voortdurend kansen te geven om opnieuw te proberen. Belangrijke waarden die we meegeven zijn respect tonen voor elkaars verscheidenheid en eerlijk omgaan met elkaar.

We moedigen de kinderen aan tot grote zelfstandigheid en respectvol durven opkomen voor zichzelf en anderen. We leren hen reflecteren over zichzelf zodat ze eerlijk en oprecht situaties kunnen inschatten en stop durven zeggen. 
De goede samenwerking met de ouderraad en de wederzijdse dialoog met elke ouder zorgen voor extra mogelijkheden die het leren op school nog rijker maken.

Enkele concrete acties in de klassen


Zelfstandig organiseren:

De kleuters  leren van bij de start hun eigen boekentas uit te laden en alles op de juiste plek te leggen. Dit wordt aangegeven door symbolen of foto’s. Aan de kasten hangen stopborden waar de kleuters niet zelf in mogen komen. Na een  voltooide opdracht, kunnen ze hun spullen zelfstandig opruimen.

In de lagere school  krijgen de kinderen via een takenbord in een beurtrolsysteem mee verantwoordelijkheid voor de klasorde. De kinderen moeten zorg dragen voor het schoolmateriaal dat hen toevertrouwd wordt zodat het ook nog netjes is voor gebruik tijdens het volgende schooljaar.

Regels en afspraken:

De basisregels zijn duidelijk gevisualiseerd en worden consequent toegepast en opgevolgd waardoor kinderen respect voor materiaal en anderen als evident gaan beschouwen.

Vanaf de lagere school  stimuleren we kinderen om zelf naar de oorzaak van een conflict te zoeken, mogelijke manieren te bedenken om het op te lossen en het uit te praten met elkaar.

Ouderparticipatie:

De ouder wordt actief betrokken bij onze werking: zowel als helpende handen, via de ouderraad als organisator van toffe activiteiten voor ouders en kinderen én als klankbord en inspiratie van onze inhoudelijke werking.

1. VOEL 2. KLEUR3. GROEI4. LEEF