Algemeen

Het onderwijsdecreet bepaalt de inschrijvingsmodaliteiten: *cijfers aangepast op 8/10/2018

 • Capaciteit  lagere school schooljaar 2018 – 2019: per klas: 
  • Eerste leerjaar: 48 leerlingen (3 klasgroepen) (volzet, 4 kinderen op de wachtlijst)
  • Tweede leerjaar: 48 leerlingen (3 klasgroepen) (volzet, 2 kinderen op de wachtlijst)
  • Derde leerjaar: 60 leerlingen (3 klasgroepen) (volzet, 2 kinderen op de wachtlijst)
  • Vierde leerjaar:  48 leerlingen (2 klasgroepen) (volzet, 2 kinderen op de wachtlijst))
  • Vijfde leerjaar: 48 leerlingen (2 klasgroepen) (volzet, 1 kind op de wachtlijst)
  • Zesde leerjaar: 48 leerlingen (2 klasgroepen) (nog 1 plaats)
 • Capaciteit  lagere school schooljaar 2019 – 2020: per klas: 
  • Eerste leerjaar: 48 leerlingen (3 klasgroepen)
  • Tweede leerjaar: 48 leerlingen (2 klasgroepen)
  • Derde leerjaar: 48 leerlingen (2 klasgroepen)
  • Vierde leerjaar:  60 leerlingen (3 klasgroepen)
  • Vijfde leerjaar: 48 leerlingen (2 klasgroepen)
  • Zesde leerjaar: 48 leerlingen (2 klasgroepen)
 • Bij de eerste inschrijving in de school moeten de ouders een officieel bewijsstuk kunnen voorleggen waaruit de identiteit van het kind blijkt: de (voorlopige) identiteitskaart (kidsID) /verblijfskaart of de SIS-kaart.
 • Inschrijvingen in het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gebeuren onder opschortende voorwaarde: wij vragen een kopie van het eindrapport van het vorige schooljaar ter bevestiging van de inschrijving. Het advies op dat rapport is bindend (zittenblijven, advies buitengewoon onderwijs). De inschrijving is enkel geldig als het eindrapport in ons bezit is op 5 juli 2019 en voldoet aan het advies van de vorige school, anders vervalt de inschrijving.
 • Levensbeschouwelijke vakken: Voor de lagere school maken de ouders een keuze voor één van de cursussen godsdienst (katholieke, protestantse, islamitische, Israëlitische, orthodoxe, anglicaanse) of niet-confessionele zedenleer. Officieel kan de keuze jaarlijks worden aangepast tot uiterlijk 30 juni door het invullen van een nieuw keuzeformulier. Vanaf 1 juli is de keuze definitief en kan er tijdens het schooljaar niet meer worden gewijzigd. Wij vragen om uw keuze bij inschrijving te maken en eventuele wijzigingen nog door te geven voor eind juni zodat wij de cursussen tijdig kunnen georganiseerd krijgen. (Meer info)
 • Ouders die niet wensen in te gaan op het aanbod kunnen een vrijstelling vragen. Zij staan dan zelf in voor het levensbeschouwelijk onderricht van hun kind. Dat moet plaatsvinden in de school tijdens de lesuren van godsdienst – zedenleer. Als na een schooljaar blijkt dat de ouders geen eigen opvang voorzien, wordt gevraagd toch een keuze te maken uit het aanbod.
 • Verandering van school is heel het schooljaar toegelaten. De ouders vragen daarvoor aan de directeur van de nieuwe school een formulier ‘schoolverandering’. Graag ontvangen wij op voorhand een seintje.
 • Ouders kunnen alle teksten van ons pedagogisch project online vinden op deze website: de visieteksten Voel, Kleur, Groei & Leef en het reglement. Samen met het leerplan van OVSG en de leerlijnen per domein, vormen ze het volledige pedagogisch project van de school. Bij inschrijving tekenen de ouders voor akkoord en verwacht de school dat de kinderen volledig deelnemen aan de activiteiten die binnen het pedagogisch project vallen: openluchtklassen, Creata, uitstappen, …

Eerste leerjaar

 • start inschrijvingen 2019-2020 vanaf woensdag 13 maart 2019, 16u00 (ONDER VOORBEHOUDde nieuwe regeling i.v.m. scholen met capaciteitsproblemen moet nog gepubliceerd worden)
 • broers en zussen hebben voorrang en kunnen al inschrijven vanaf  7 januari 2019, na 12 maart vervalt het voorinschrijvingsrecht.
 • kleuters die in onze kleuterschool zitten, krijgen voorrang op nieuwe instromers en schrijven opnieuw in vanaf 7 januari 2019
 • we schrijven max. 48 leerlingen in voor 3 klasgroepen

Andere leerjaren

 • start inschrijvingen 2019-2020 vanaf woensdag 13 maart 2019, 16u00 (ONDER VOORBEHOUDde nieuwe regeling i.v.m. scholen met capaciteitsproblemen moet nog gepubliceerd worden)
 • wij streven naar een maximum van 24 leerlingen per leerjaar
 • wij schrijven leerlingen in na een intake-gesprek met de ouders. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.
 • wij bewaken de draagkracht van de klas: een gezonde spreiding van kinderen met extra zorg
 • start best op 1 september na voorlegging van het eindrapport van het vorige schooljaar
 • onze school volgt het advies van de vorige school: elke inschrijving gebeurt onder opschortende voorwaarde tot wij in het bezit zijn van het eindrapport.
  Dit moet vóór 5 juli 2019  anders is de inschrijving niet geldig.

Inclusief onderwijs

Onze school wil een weloverwogen bijdrage leveren tot inclusief onderwijs.
Wij stellen ons open voor kinderen met een fysieke handicap, met beperkt zicht of gehoor.
Kinderen met een lichte mentale handicap kunnen enkel starten in de lagere school als ze in onze kleuterschool hebben gezeten of als ze met een positief advies uit het buitengewoon onderwijs komen.

In de klassen differentiëren wij op niveau en tempo binnen de leerstof van het leerjaar. (compenserende en dispenserende maatregelen)  Indien een kind een leerachterstand heeft waardoor het leerstof op een lager klasniveau nodig heeft, zal het buitengewoon onderwijs, basisaanbod, meer mogelijkheden kunnen bieden voor dit kind.

Wat meebrengen?KidsID

 • Rapporten van de vorige school
 • Eventuele adviezen, onderzoeken, attesten, … van CLB, onderzoekscentra, externe leerlingenbegeleiding, logopedist, …
 • bij voorkeur  Kids-ID (die gegevens kunnen we snel uploaden zodat de inschrijving sneller verloopt)

Procedure bij wachtlijst

 • Als er een plaats vrij komt, wordt de eerstvolgende van de wachtlijst gebeld.
 • Als die op dat moment niet bereikbaar is, spreken wij een boodschap in op de voicemail én sturen wij een mail.
 • Wij verwachten binnen de 5 dagen een antwoord of de plaats wel of niet benut wordt.
  • Als wij na 5 dagen geen reactie krijgen, vervalt deze plaats op de wachtlijst en verwittigen wij de eerstvolgende op de lijst.
  • De kandidaat wenst de plaats:
   • op een afgesproken moment moeten de nieuwe formulieren van gerealiseerde inschrijving ondertekend worden op school
   • als dit niet gebeurt zonder verwittiging, vervalt het recht op inschrijving en wordt de eerstvolgende van de wachtlijst verwittigd

Schoolverandering: kan dat zomaar?

Veranderen kan…

 • Als ouder ben je volledig vrij om van school te veranderen.
 • Probeer eerst in de huidige school samen met het schoolteam naar oplossingen te zoeken: zij kennen je kind al goed. Veel kan opgelost worden met goede afspraken.
 • Elke verandering is ‘opnieuw’ beginnen, ‘opnieuw zoeken’ zowel voor het kind als voor het nieuwe schoolteam: hierdoor gaat er soms kostbare informatie en tijd verloren.
 • Ga niet over één nacht ijs: weeg de voor- en nadelen goed af. Beslis dan pas over een schoolverandering en bespreek open de problemen met de nieuwe school.
 • De nieuwe school zal een formulier ‘schoolverandering’ laten ondertekenen door de ouders en de vorige school op de hoogte brengen.

Verhuizen

Kom je in Edegem wonen in de loop van het schooljaar en is de afstand naar de vorige school te ver, dan ben je steeds welkom in onze school voor zover de draagkracht van de school dit aan kan en de capaciteit niet bereikt is. Breng alvast de rapporten mee van het lopende schooljaar.

Maak telefonisch een afspraak voor een intake-gesprek met de directie. Dit kan eventueel gevolgd worden door een gesprek met het zorgteam.

Een leerling wordt in principe ingeschreven in dezelfde klasgroep als in de vorige school. Wij zullen onze uiterste best doen opdat je kind zich snel zal thuis voelen in onze school!

Schoolverandering omwille van andere reden

In principe staan wij open voor alle kinderen. Toch raden wij aan om veranderingen van school te laten samengaan met het begin van een nieuw schooljaar op 1 september…

Enkel in uitzonderlijke gevallen willen wij samen met de ouders een ander instapmoment afspreken, dit is altijd een dag na de dichtst bijzijnde vakantieperiode.

Maak telefonisch een afspraak voor een intake-gesprek met de directie. Dit zal intern gevolgd worden door een gesprek met het zorgteam en pas na dit overleg zal de leerling wel of niet ingeschreven worden.

Wij hopen dat je kind zich snel zal thuis voelen in onze school.